עזרה HP Officejet 2620

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

ןכות

םיניינעה

1

הרזעה

לש

HP Officejet 2620 series

...................................................................................................................

1

2

תרכה

ה

-

HP Officejet 2620 series

.......................................................................................................................

3

יקלח

תספדמה

.........................................................................................................................................

4

תוירונ

חול

הרקבה

בצמהו

.........................................................................................................................

6

3

הספדה

................................................................................................................................................................

7

תספדה

םיכמסמ

......................................................................................................................................

8

תספדה

םימוליצ

.....................................................................................................................................

10

הספדה

לע

תופטעמ

................................................................................................................................

11

תספדה

'

םיספט

םיריהמ

'

.........................................................................................................................

12

הספדה

ךות

שומיש

ב

-

dpi

יברמ

...............................................................................................................

13

תועצה

הספדהל

תחלצומ

.........................................................................................................................

14

4

תויחנה

תויסיסב

שומישל

ריינב

............................................................................................................................

17

יגוס

ריינ

םיצלמומ

הספדהל

.....................................................................................................................

18

תניעט

ירמוח

הספדה

..............................................................................................................................

20

ןעט

ךמסמ

רוקמ

.....................................................................................................................................

24

תנמזה

ירמוח

הספדה

םילכתמ

לש

HP

......................................................................................................

26

5

הקתעה

הקירסו

..................................................................................................................................................

27

תקתעה

םיכמסמ

....................................................................................................................................

28

הקירס

בשחמל

......................................................................................................................................

30

תועצה

הקתעהל

תחלצומ

........................................................................................................................

31

תועצה

הקירסל

תחלצומ

..........................................................................................................................

32

6

סקפ

..................................................................................................................................................................

33

תחילש

סקפ

..........................................................................................................................................

34

תלבק

סקפ

............................................................................................................................................

38

עבק

תומושר

גויח

ריהמ

..........................................................................................................................

42

יוניש

תורדגה

סקפ

.................................................................................................................................

43

iii

HEWW

background image

סקפ

יתורישו

ןופלט

םיילטיגיד

.................................................................................................................

47

לוקוטורפ

תרבעה

סקפ

טנרטניאב

.............................................................................................................

48

שומיש

תוחודב

......................................................................................................................................

49

תועצה

תחילשל

סקפ

תחלצומ

..................................................................................................................

51

7

הדובע

םע

תוינסחמ

ויד

.......................................................................................................................................

53

תקידב

יסלפמ

וידה

םירעושמה

................................................................................................................

54

תנמזה

ירמוח

ויד

םילכתמ

........................................................................................................................

55

תריחב

תוינסחמ

וידה

תומיאתמה

.............................................................................................................

56

ףלחה

תא

תוינסחמ

וידה

.........................................................................................................................

57

שומיש

בצמב

תינסחמ

הדיחי

...................................................................................................................

59

עדימ

לע

תוירחא

תוינסחמל

.....................................................................................................................

60

תוצע

הדובעל

םע

תוינסחמ

ויד

.................................................................................................................

61

8

תוירושיק

...........................................................................................................................................................

63

רוביח

תספדמ

השדח

..............................................................................................................................

64

רוביח

USB

...........................................................................................................................................

65

9

ןורתפ

היעב

.......................................................................................................................................................

67

רורחש

תמיסח

ריינ

.................................................................................................................................

68

יוניפ

תררג

הספדהה

...............................................................................................................................

71

רופיש

תוכיא

הספדהה

............................................................................................................................

72

אל

ןתינ

סיפדהל

.....................................................................................................................................

76

ןורתפ

תויעב

הקתעה

הקירסו

..................................................................................................................

79

ןורתפ

תויעב

סקפ

..................................................................................................................................

80

הכימתה

לש

HP

....................................................................................................................................

81

חפסנ

א

עדימ

ינכט

.................................................................................................................................................

89

תועדוה

לש

Hewlett-Packard Company

................................................................................................

90

םיטרפמ

................................................................................................................................................

91

תינכות

לוהינ

יתביבס

רצומל

....................................................................................................................

95

תועדוה

הניקת

.......................................................................................................................................

99

חפסנ

ב

עדימ

ףסונ

תודוא

תרדגה

סקפ

...................................................................................................................

107

תרדגה

החילש

הלבקו

לש

םיסקפ

)

תוכרעמ

ןופלט

תויליבקמ

(

.....................................................................

108

תרדגה

סקפ

תירוט

...............................................................................................................................

129

הקידב

לש

תרדגה

סקפ

.........................................................................................................................

130

סקדניא

...............................................................................................................................................................

131

HEWW

iv

background image

1

הרזעה

לש