Корисничко упутство за HP Officejet 2620

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

Sadržaj

1 HP Officejet 2620 series pomoć ..................................................................................................................... 1

2 Upoznajte HP Officejet 2620 series .................................................................................................................. 3

Delovi štampača ................................................................................................................................... 4
Kontrolna tabla i statusne lampice ....................................................................................................... 6

3 Štampanje ......................................................................................................................................................... 7

Štampanje dokumenata ....................................................................................................................... 8
Štampanje fotografija ......................................................................................................................... 10
Štampanje koverata ........................................................................................................................... 11
Štampanje Quick Forms (Brzi obrasci) ............................................................................................... 13
Štampanje uz upotrebu maksimalnog tpi-ja ....................................................................................... 14
Saveti za uspešno štampanje ............................................................................................................ 15

4 Osnovne informacije o papiru ......................................................................................................................... 19

Preporučeni papiri za štampanje ........................................................................................................ 20
Ubacivanje medijuma ......................................................................................................................... 22
Ubacivanje originala ........................................................................................................................... 26
Poručivanje zaliha HP papira ............................................................................................................. 28

5 Kopiranje i skeniranje ..................................................................................................................................... 29

Kopiranje dokumenata ....................................................................................................................... 30
Skeniranje na računaru ...................................................................................................................... 32
Saveti za uspešno kopiranje .............................................................................................................. 34
Saveti za uspešno skeniranje ............................................................................................................. 35

6 Faks ................................................................................................................................................................ 37

Slanje faksa ........................................................................................................................................ 38
Prijem faksa ........................................................................................................................................ 43
Podešavanje stavki brzog biranja ....................................................................................................... 47
Promena postavki faksa ..................................................................................................................... 49

SRWW

iii

background image

Usluge faksa i digitalnog telefona ....................................................................................................... 54
Protokol za prenos faksa preko Interneta ........................................................................................... 55
Korišćenje izveštaja ............................................................................................................................ 56
Saveti za uspešan rad sa faksovima .................................................................................................. 59

7 Rad sa kertridžima sa mastilom ...................................................................................................................... 61

Provera procenjenih nivoa mastila ..................................................................................................... 62
Poručivanje zalihe mastila .................................................................................................................. 63
Izbor odgovarajućih kertridža sa mastilom ......................................................................................... 64
Zamena kertridža sa mastilom ........................................................................................................... 65
Korišćenje režima jednog kertridža .................................................................................................... 67
Informacije o garanciji za kertridž ....................................................................................................... 68
Saveti za rad sa kertridžima sa mastilom ........................................................................................... 69

8 Mogućnost povezivanja .................................................................................................................................. 71

Povezivanje novog štampača ............................................................................................................. 72
USB veza ........................................................................................................................................... 73

9 Rešavanje problema ....................................................................................................................................... 75

Uklanjanje zaglavljenih papira ............................................................................................................ 76
Čišćenje držača štampača ................................................................................................................. 80
Poboljšavanje kvaliteta štampanja ..................................................................................................... 81
Štampanje nije moguće ...................................................................................................................... 85
Rešavanje problema sa kopiranjem i skeniranjem ............................................................................. 89
Rešavanje problema sa faksovima .................................................................................................... 90
HP podrška ......................................................................................................................................... 91

Dodatak

A Tehničke informacije ........................................................................................................................ 99

Obaveštenja kompanije Hewlett-Packard ........................................................................................ 100
Specifikacije ..................................................................................................................................... 101
Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine .................................................................. 105
Obaveštenja o propisima .................................................................................................................. 109

Dodatak

B Dodatno podešavanje faksa .......................................................................................................... 117

Podešavanje slanja faksa (paralelni telefonski sistemi) ................................................................... 118
Podešavanje serijskog tipa faksa ..................................................................................................... 142
Testiranje podešavanja faksa ........................................................................................................... 143

Indeks

............................................................................................................................................................... 145

iv

SRWW

background image

1