วิธีใช้ HP Officejet 2620

background image

HP Officejet 2620 series

background image
background image

สารบัญ

1 วิธีใช

HP Officejet 2620 series .......................................................................................................................... 1

2 ทำความรูจักกับ

HP Officejet 2620 series .............................................................................................................. 3

ชิ้นสวนตางๆ ของเครื่องพิมพ

....................................................................................................................... 4

แผงควบคุมและไฟแสดงสถานะ

.................................................................................................................... 6

3 การพิมพ

.............................................................................................................................................................. 7

การพิมพเอกสาร

....................................................................................................................................... 8

การพิมพภาพถาย

.................................................................................................................................... 10

การพิมพซองจดหมาย

.............................................................................................................................. 11

การพิมพแบบฟอรมสำเร็จรูป

..................................................................................................................... 13

การพิมพโดยใชจำนวน

dpi สูงสุด ............................................................................................................... 14

เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการพิมพ

............................................................................................................ 15

4 ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกระดาษ

.............................................................................................................................. 17

กระดาษที่แนะนำสำหรับการพิมพ

............................................................................................................... 18

การวางวัสดุพิมพ

..................................................................................................................................... 20

การวางตนฉบับ

....................................................................................................................................... 24

การสั่งซื้อกระดาษของ

HP ........................................................................................................................ 26

5 การทำสำเนาและสแกน

.......................................................................................................................................... 27

ทำสำเนาเอกสาร

...................................................................................................................................... 28

การสแกนไปยังคอมพิวเตอร

...................................................................................................................... 30

เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการทำสำเนา

....................................................................................................... 31

เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสแกน

........................................................................................................... 32

6 โทรสาร

.............................................................................................................................................................. 33

การสงโทรสาร

........................................................................................................................................ 34

การรับโทรสาร

........................................................................................................................................ 38

การตั้งคารายการโทรดวน

......................................................................................................................... 42

THWW

iii

background image

การเปลี่ยนการตั้งคาโทรสาร

...................................................................................................................... 43

โทรสารและบริการโทรศัพทดิจิตอล

............................................................................................................. 47

การใชโทรสารผานอินเทอรเน็ตโพรโทคอล

................................................................................................... 48

การใชรายงาน

........................................................................................................................................ 49

เคล็ดลับเพื่อความสำเร็จในการสงโทรสาร

..................................................................................................... 51

7 การดูแลตลับหมึกพิมพ

.......................................................................................................................................... 53

ตรวจสอบระดับหมึกพิมพโดยประมาณ

......................................................................................................... 54

การสั่งซื้อผลิตภัณฑหมึกพิมพ

..................................................................................................................... 55

การเลือกตลับหมึกพิมพที่ถูกตอง

................................................................................................................. 56

เปลี่ยนตลับหมึกพิมพ

................................................................................................................................ 57

การใชโหมดตลับหมึกพิมพเดียว

................................................................................................................. 59

ขอมูลการรับประกันตลับหมึก

..................................................................................................................... 60

ขอแนะนำในการใชตลับหมึกพิมพ

.............................................................................................................. 61

8 การเชื่อมตอ

........................................................................................................................................................ 63

การเชื่อมตอเครื่องพิมพใหม

...................................................................................................................... 64

การเชื่อมตอ

USB ................................................................................................................................... 65

9 การแกไขปญหา

................................................................................................................................................... 67

ดึงกระดาษที่ติดอยูออก

............................................................................................................................. 68

นำสิ่งกีดขวางออกจากแครตลับหมึกพิมพ

...................................................................................................... 71

การปรับปรุงคุณภาพงานพิมพ

.................................................................................................................... 72

ไมสามารถพิมพงานได

............................................................................................................................. 76

การแกไขปญหาการทำสำเนาและการสแกน

.................................................................................................. 80

การแกไขปญหาการใชโทรสาร

................................................................................................................... 81

ฝายสนับสนุนของ

HP .............................................................................................................................. 82

ภาคผนวก A ขอมูลทางเทคนิค

................................................................................................................................... 89

ประกาศจากบริษัท

Hewlett-Packard ........................................................................................................ 90

ลักษณะเฉพาะ

........................................................................................................................................ 91

โปรแกรมควบคุมผลิตภัณฑเพื่ออนุรักษสิ่งแวดลอม

......................................................................................... 95

ประกาศขอบังคับ

..................................................................................................................................... 99

ภาคผนวก B การตั้งคาโทรสารเพิ่มเติม

...................................................................................................................... 107

การตั้งคาการรับสงโทรสาร

(ระบบโทรศัพทแบบขนาน) ................................................................................. 108

การติดตั้งโทรสารแบบอนุกรม

.................................................................................................................. 130

การทดสอบการตั้งคาโทรสาร

................................................................................................................... 131

iv

THWW

background image

ดัชนี

.................................................................................................................................................................... 133

THWW

v

background image

vi

THWW

background image

1

วิธีใช